Ouderinitiatief op de Zomerschool

Op de Zomerschool organiseren we drie ouderbijeenkomsten. Iedere week één: eerst over rekenen, dan over taal en tot slot over het voortgezet onderwijs. De reken- en taalbijeenkomsten gaan over wat wij met de leerlingen doen op de Zomerschool. Wat onze doelen zijn en waarom we voor deze doelen kiezen. Verder geven wij ouders tips hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen en de voortgang kunnen bewaken.

Omdat alle ouders na de zomervakantie een kind hebben in groep 8 en te maken krijgen met schoolkeuze, geven we ook informatie over die schoolkeuze en het voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Ik start altijd met inzicht te geven in ons Nederlandse schoolsysteem. Daarna laat ik zien wat de rol is van het LVS bij de adviezen die leerkrachten geven. Ik laat de grafiekjes zien die scholen hebben over de voortgang op de verschillende onderdelen. Ik laat zien dat een leerling niet altijd een gemiddelde groei heeft maar soms uitschieters heeft naar boven en naar beneden en dat zoiets altijd aanleiding is om vragen over te stellen bij een oudergesprek.cito-bl

Van de 80 leerlingen op de zomerschool zitten 33 ouders in de zaal. Twintig ouders hebben deze grafieken nog nooit gezien. Van de ouders die het wel hebben gezien, zijn ze nooit uitgangspunt geweest voor een gesprek en is het de ouders nooit uitgelegd hoe ze deze grafieken moeten interpreteren. Van alle leerlingen hebben wij de LVS-gegevens ontvangen, dus alle scholen houden het bij.

Wij leggen het uit. Waar moeten ouders op letten? Als een leerling een paar jaar een A voor woordenschat, rekenen of begrijpend lezen heeft en plotseling daalt naar C, dan is het logisch dat de ouder met de leerkracht zoekt naar een verklaring. Is er sprake van een andere leerkracht, ziekte van de leerling, in de thuisomgeving iets gebeurd, iets veranderd in de klas? Is deze leerling de enige die daalt, of is dat in de hele klas het geval?

cito-spelling

Ouders zitten in groepjes en krijgen aan het eind van de bijeenkomst de tijd om samen te overleggen en vragen te formuleren die we bespreken.

Uit de vragen en reacties blijkt dat ouders over het algemeen jaren horen dat het goed gaat en zich nergens zorgen om hoeven te maken, maar nu, aan het eind van groep 7 opeens vernemen dat hun kind een Kaderadvies, VMBO-T of ander niet verwacht lager advies krijgt.  Er zijn scholen die het goed doen en dat is fijn om te horen. Na drie ouderbijeenkomsten is de algemene teneur echter dat ouders ontevreden zijn over veel scholen. Ouders vinden dat ze niet goed worden geïnformeerd door de school en de leerkracht. Jaren horen ze dat het goed gaat, maar eigenlijk weten ze niet precies wat er wel en niet goed gaat. Als ze vragen om tips wat ze thuis met hun kind kunnen doen, worden ze afgewimpeld.

  • Wij doen alles wat uw kind nodig heeft.
  • Uw kind hoeft thuis niets meer te doen.
  • Wij houden niet van huiswerk.

Ouders geven te kennen dat ze voelen dat ze op school niet serieus worden genomen.

Op de Zomerschool geven wij ouders het advies om niet te vragen ‘hoe gaat het’ en zeker niet op momenten dat de leerkracht geen tijd heeft voor een babbeltje. Zo’n vraag als ‘hoe gaat het’ lokt een reactie uit als ‘goed’, maar geeft eigenlijk geen antwoord op de achterliggende vraag. Het is dan ook handiger om te vragen ‘mag ik een afspraak met u maken’ en dan het gesprek goed voor te bereiden.

Wat wil je precies weten? Wil je weten hoe je kind het doet met rekenen, zit het ‘op niveau’, of er boven of onder? Hoe was dat vorig jaar en het jaar daarvoor?

Eigenlijk wil je praten over alle resultaten en je wilt weten of die resultaten stabiel zijn. Het is handig om te vragen of je samen naar de gegevens kunt kijken. Snap je het systeem niet precies, vraag of de leerkracht het uitlegt en toelicht bij jouw kind. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de schoolleiding en leerkrachten het leerlingvolgsysteem uitleggen, zodat ouders het van begin af aan snappen. Dat ouders weten wat wordt er bijgehouden en waarom wordt dat gedaan.

Veel ouders raken in groep 6 of 7 in paniek en zoeken hun heil in allerlei bijlessen. Ze zoeken eerst naar gratis initiatieven en die zijn er in voldoende mate in stadsdeel Nieuw-West, maar ze komen van een koude kermis thuis. Drie ouders geven aan dat ze hebben ervaren dat er meisjes van 15 en 16 jaar worden ingezet om hun kinderen bijles te geven. Het was onrustig en hun kinderen leerden er niets. Ouders gaan meer en meer over op betaalde bijlessen en laten er andere dingen voor staan: ‘Je doet toch alles voor je kind.’ We hebben het hier over ouders van Amsterdam Nieuw-West, 90% van de ouders is van allochtone afkomst, eerste, tweede, derde of vierde generatie, ze zijn niet allemaal arm, maar ze hebben het ook niet breed.

Ouders zijn zo tevreden over de Zomerschool, is het niet mogelijk dat wij dat iedere vakantie organiseren en ook voor leerlingen in groep 8? Ik moet helaas ‘nee’ verkopen. De subsidieregels zijn scherp geformuleerd. De gemeente betaalt alleen een Zomerschool voor leerlingen in groep 7. Er zijn wel een paar vakantiescholen in andere vakanties, maar die zijn gekoppeld aan één school en ook alleen toegankelijk voor leerlingen van die school.  Spontaan ontstaat dan een ouderinitiatief: Wij schrijven aan de gemeente een brief! Of ik mee wil werken. Natuurlijk wil ik dat. De brief wordt gedicteerd, de brief wordt een paar keer geprint, gaat rond en ouders tekenen de brief. Ze vragen of ik de brief aan de gemeente wil opsturen.

De volgende dag spreek ik een journaliste van Het Parool. Zij wil hier graag over berichten en vraagt of ze met ouders kan praten. De initiatiefnemers van de brief worden gebeld en ze hebben een gesprek op school. Het Parool bericht de volgende dag over de verzoeken van ouders en laat ook de gemeente aan het woord. De reactie van de gemeente is niet bevredigend. De woordvoerder stelt dat er al vakantiescholen zijn. Dat klopt, maar die zijn niet bovenschools en dus niet toegankelijk voor andere leerlingen! Verder zegt de woordvoerder dat deze leerlingen buiten hun systematiek vallen, immers, leerlingen in groep 8 tellen in de zomervakantie niet meer mee in het basisonderwijs, dus daar kan de gemeente niet voor betalen.  Hier maakt de gemeente een vergissing. De regelgeving zegt dat alleen leerlingen in groep 7 mee mogen doen aan de Zomerschool. D.w.z., de leerlingen hebben groep 7 doorlopen! In de zomervakantie dat ze naar groep 8 gaan tellen de leerlingen dus mee in groep 7. Hoezo tellen leerlingen die groep 8 hebben doorlopen dan niet meer mee in groep 8 tijdens de zomervakantie? Waar worden die dan wel meegeteld? De teldatum in het voortgezet onderwijs is toch 1 oktober?  Voor die tijd tellen de leerlingen daar niet mee in de bekostiging.

Ik wil me met ouders sterk maken voor een kwalitatief goede voorziening in de vakanties die toegankelijk is voor leerlingen in het hele stadsdeel. Ook ben ik het met ouders eens dat een Zomerschool voor leerlingen die groep 8  hebben doorlopen er zou moeten zijn. De brief van de ouders is inmiddels gestuurd naar de wethouder. Ik ben heel benieuwd wanneer Simone Kukenheim reageert en of zij het gesprek met de ouders wil aangaan.

Wordt vervolgd dus.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*